خدمات الكترونيكي

 

                                                                                                          

 
راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:

  ذی نفعان:

واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی، مدیران کنترل کیفیت


 
     


راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:
اموال تملیکی                  تعیین ماهیت               فرآیند ثبت برند/کالا
 

ذی نفعان:

اداره اموال تملیکی ،آزمایشگاه های‌همکار ،