اطلاعيه انتخاب واحدهاي نمونه سال 98-97

قابل توجه كليه واحدهاي توليدي و خدماتي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد


در راستاي انتخاب و معرفي واحدهاي نمونه استاندارد سال 1398، عوامل، ضوابط و امتيازات ارزيابي مطابق با آخرين ويرايش در لينك زير قابل مشاهده است . واحدهاي توليدي و خدماتي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد مي‌توانند نسبت به تهيه و تكميل مستندات لازم مطابق با فرم هاي مربوطه اطلاع رساني شده اقدام  نموده و تا تاريخ 98/04/15 در كارتابل سامانه نظارت بر اجراي استاندارد بارگذاري نمايند. در صورتيكه واحدهاي متقاضي به هر دليل موفق به ثبت نام در فرآيند انتخاب واحد نمونه نگرديدند، مشكل مربوطه را به اداره نظارت بر اجراي استاندارد منعكس تا نسبت به بررسي و رفع مشكل اقدام شود. لازم به ذكر است كه هرگونه تغيير در عوامل و ضوابط ارزيابي در سايت اطلاع رساني مي گردد. همچنين تاكيد مي گردد كه امكان اقدام درخصوص درخواست هايي كه خارج از مهلت تعيين شده و يا به صورت ناقص ارائه گردد، وجود نخواهد داشت. ضمنا اداره نظارت بر اجراي استاندارد اين اداره كل به آدرس خيابان قصردشت، بالاتر از چهارراه مطهري، آماده پاسخگويي و راهنمايي در اين زمينه مي باشد. 
                                              

                                     راهنماي ثبت درخواست انتخاب واحد نمونه در سامانه نظارت

                                     فرم انتخاب واحد نمونه سال 98

                                              چيدمان مدارك انتخاب واحد نمونه سال 98

                                                دستورالعمل انتخاب واحدهای نمونه (شماره 236-130-د)


                                                                      شرایط و ضوابط لازم جهت حضور در فرآیند انتخاب واحد نمونه

 

 

 
اطلاعيه انتخاب مسئولين كنترل كيفيت نمونه سال 99


بدينوسيله به اطلاع كليه مسئولين كنترل كيفي واحدهاي توليدي و خدماتي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد   ميرساند كه ضوابط و امتيازات ارزيابي مسئول كنترل كيفي نمونه در لينك زير موجود ميباشد و متقاضيان ميتوانند ضمن تكميل مستندات لازم تا تاريخ 99/03/10  نسبت به ارايه مدارك به معاونت استاندارد سازي و آموزش اداره كل استاندارد فارس به ادرس شيراز- خ قصرالدشت-بالاتر از چهار راه استاد مطهري  اقدام نمايند.

تذكر : درخواستهايي كه به صورت ناقص يا خارج از زمان تعيين شده  ارايه گردد ، امكان اقدام  بر روي آنها  ميسر نمي باشد.                                  دستورالعمل انتخاب مديران كنترل كيفيت نمونه

                                                 ضوابط ارزشيابي مديران كنترل كيفيت نمونه واحدهاي توليدي

                                                              شرايط و راهنماي تكميل فرم ضوابط ارزشيابي مديران كنترل كيفيت نمونه

 

 

اطلاعيه انتخاب مراكز آموزشي همكار نمونه سال 98  بدينوسيله به اطلاع مراكز آموزشي همكار اداره كل استاندارد فارس   ميرساند كه ضوابط و امتيازات ارزيابي مراكز آموزشي همكار نمونه در لينك زير موجود ميباشد و متقاضيان ميتوانند حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه مورخ  98/04/13  نسبت به ارايه فرم تكميل شده به همراه مدارك لازم به ميز خدمت اداره كل استاندارد فارس به ادرس شيراز- خ قصرالدشت-بالاتر از چهار راه استاد مطهري  اقدام نمايند.

تذكر :  درخواستهايي كه به صورت ناقص يا بعد از زمان تعيين شده  ارايه گردد ، امكان اقدام  بر روي آنها ميسر نمي باشد.


                                                                              دستورالعمل انتخاب مراكز آموزشي همكار نمونه

                                                                                                                                                          فرم ضوابط انتخاب مراكز آموزشي همكار نمونه

                                                                                                      راهنما و مستندات الزامي

 

 

تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای اداره کل استاندارد استان فارس محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم