اطلاع رساني خدمات
عناوين خدمات و فرآيندهاي اداره كل استاندارد فارس

رديف عنوان و كد خدمت سامانه الكترونيكي ارائه خدمت
1 تدوين استانداردهاي ملي
10031455100
سامانه جامع تدوين استاندارد ملي


2 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي       10011455101
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي  
3 صدور پروانه كارشناسي استاندارد
10031455102
سامانه جامع تدوين استاندارد ملي


4 تاييد صلاحيت آ‍زمايشگاه هاي همكار          13011456100 سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران
5 تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي         13011456101 سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران
6 تاييد صلاحيت شركت هاي گواهي دهنده  13011456102 سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

7 تاييد صلاحيت شركت هاي آموزشي همكار 13011456103

8 تاييد صلاحيت كارشناسان استاندارد         13011456104 
  بانك اطلاعاتي كارشناسان استاندارد

 
9 تاييد صلاحيت مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي   13011456105 سامانه نظارت بر اجراي استاندارد


10 صدور، تمديد،‌تعليق و ابطال پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد        10031457100 سامانه نظارت بر اجراي استاندارد
 
11 نظارت بر كيفيت خدمات مشمول استاندارد شامل آسانسور، تجهيزات موجود در شهربازي ها، ديگهاي بخار،‌ترمينال جايگاه عرضه سوخت گاز CNG، واحدهاي انرژي بر، سردخانه، خودرو و نيرومحركه  10031457101
سامانه مديريت بازرسي آسانسور

 
سامانه نظارت بر استاندارد تجهيزات تفريحي

سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه هاي  
CNGسامانه نظارت بر اجراي استاندارد


12 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري  10031458100

سامانه صادرات و واردات

13 ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده/صادره    10031458101
سامانه صادرات و واردات

14 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين          10031459100 سامانه اندازه شناسي قانوني
15 پلمپ گذاري وسايل توزين سبك
10031459101

سامانه اندازه شناسي قانوني
16 آزمون نازلهاي سوخت مايع
10031459102

سامانه اندازه شناسي قانوني
17 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سبك          10031459103
سامانه اندازه شناسي قانوني


تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای اداره کل استاندارد استان فارس محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم