شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
صفحه در حال بروزرساني مي باشد.....

عناوين خدمات و فرآيندهاي اداره كل استاندارد فارس

رديف عنوان و كد خدمت بخش مرتبط/ نام مسئول/ تلفن تماس شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
1 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد        10031457100 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت:

مشمول استاندارد اجباري و تشويقي

 
فلزات گرانبها
2 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال         10031457112  
اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
3 ‌تعليق  پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد 10031457102
 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
4
 تاييد صلاحيت مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي   13011456105 كميته تاييد صلاحيت / خانم حفظي و آقاي عزيزي /36290901 الي 3 - داخلي131 و 191
 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
5 تاييد صلاحيت آ‍زمايشگاه هاي همكار          13011456100 اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / خانم كلايي /  36290904 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
6 تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي         13011456101 اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / خانم كلايي /  36290904 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 7  نظارت بر ايمني آسانسور 10031457104
 بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728

 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 8  نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي    10031457105  بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728

  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت  

9
 نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه
10031457109
 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406   شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت  

10
نظارت بر كيفيت خودرو و نيرو محركه 10031457110  بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728

  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

11
نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي  10031457108  بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728

  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

12
نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG  10031457107  بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728

شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

 13  نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار 
10031457106
اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406
  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت  

 14 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل   10031457103  اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406   شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
15 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد
10031457111
 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
16 تدوين استانداردهاي ملي
10031455100
  اداره امور تدوين/ آقاي منصوري / 36290908 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
17 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي       10011455101

اداره امور تدوين / آقاي منصوري / 36290908 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
18
 تاييد صلاحيت شركت هاي آموزشي همكار 13011456103  اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36268067 - 36265463  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 19  تاييد صلاحيت كارشناسان استاندارد  13011456104  كارشناس استاندارد حقيقي:
 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36268067 - 36265463
--------------
صدور پروانه كارشناسي استاندارد حقوقي (پروانه اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي)
اداره امور تدوين / آقاي منصوري / 36290908
 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

--------

شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
20 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري  13011458100  اداره صادرات و واردات / آقاي شمس العباد / 37175186
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
21 تعيين ماهيت كالا هاي وارده/صادره اظهار شده  13011458101   اداره صادرات و واردات / آقاي شمس العباد / 37175186
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
22 صدور كد استاندارد فراورده هاي نفتي 13011458102   اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت 
23 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد 13011458103
 بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
24 صدورگواهي ثبت كالا،برند و صادر كننده برتر  13011458104
  اداره صادرات و واردات / آقاي شمس العباد / 37175186 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
25 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين             10031459100 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
26 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش            10031459101 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
27 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع                 10031459102 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
28 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش (سبك)  10031459103 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
29
 صدور گواهينامه كاليبراسيون 10031459104
 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 30  نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول 10031459105
 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 
 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
31
 آموزش استانداردسازي برون سازماني 18051941100  اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36268067 - 36265463  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 32  آموزش كارشناسان استاندارد 18051941101  اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36268067 - 36265463  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 33 آموزش مسئولين كنترل كيفيت 18051941102
 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36268067 - 36265463  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
34
 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد 10031940000
 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36268067 - 36265463  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
35  تاييد صلاحيت شركت هاي گواهي دهنده استاندارد 13011456102  متولي سازمان ملي استاندارد  
 36  تاييد صلاحيت شركت هاي ارائه كننده سيستم هاي مديريت زيست محيطي  13011456106   متولي سازمان ملي استاندارد  
 37  تاييد صلاحيت شركت هاي
ارائه كننده سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي (HAASP)  13011456107
  متولي سازمان ملي استاندارد  
38
 تاييد صلاحيت شركت هاي
ارائه كننده سيستم هاي مديريت انرژي    13011456108
  متولي سازمان ملي استاندارد  
 
لينك به صفحه سامانه هاي  مرتبط
 


تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای اداره کل استاندارد استان فارس محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم