شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

عناوين خدمات و فرآيندهاي اداره كل استاندارد فارس


رديف عنوان و كد خدمت بخش مرتبط/ نام مسئول/ تلفن تماس شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
1 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد        10031457100 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت:

  كالا و خدمات

  فلزات گرانبها

  دانش بنيان
2 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال         10031457112  
اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
3 ‌تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد 10031457102
 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
4
تاييد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي13011456105 كميته تاييد صلاحيت / خانم حفظي و آقاي عزيزي /36290901 الي 3 - داخلي131 و 191
 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
5 تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همكار استاندارد  13011456100 اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / خانم كلايي /  36290904 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
6 تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي استاندارد 13011456101 اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت / خانم كلايي /  36290904 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 7  نظارت بر ايمني آسانسور 10031457104
 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 8  نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها    10031457105  بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728

  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت  

9
 نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه
10031457109
 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406   شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت  

10
نظارت بر كيفيت خودرو و نيرو محركه 10031457110  بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728

  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

11
نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي  10031457108  بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728

  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

12
نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG  10031457107  بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728

شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

 13  نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار 
10031457106
اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406
  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت  

 14 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل   10031457103  اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406   شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
15 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد
10031457111
 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
16 تدوين استانداردهاي ملي
10031455100
  اداره امور تدوين/ آقاي منصوري / 36290908 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
17 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي       10011455101

اداره امور تدوين / آقاي منصوري / 36290908 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
18
 تاييد صلاحيت شركت هاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد 13011456103  اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36265463  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 19  تاييد صلاحيت كارشناسان استاندارد  13011456104  كارشناس استاندارد حقيقي:
 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36265463
--------------
صدور پروانه كارشناسي استاندارد حقوقي (پروانه اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي)
اداره امور تدوين / آقاي منصوري / 36290908
 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت

--------

شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
20 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري  10031458100  اداره صادرات و واردات / آقاي شمس العباد / 37175186
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
21 تعيين ماهيت كالاهاي وارده/صادره اظهار شده  10031458101   اداره صادرات و واردات / آقاي شمس العباد / 37175186
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
22 صدور كد استاندارد فراورده هاي نفتي 10031458102   اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت 
23 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد
10031458103
 بخش فلزي / خانم فرشادي/ 36292728
شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
24 صدورگواهي ثبت كالا،برند و صادر كننده برتر   10031458104   اداره صادرات و واردات / آقاي شمس العباد / 37175186 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت:

صدور گواهي ثبت كالا و برند

صدور گواهي ثبت صادركننده برتر
25 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين             10031459100 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
26 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش            10031459101 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
27 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع                 10031459102 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
28 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش (سبك)  10031459103 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
29
 صدور گواهينامه كاليبراسيون 10031459104
 اداره اوزان و مقياسها/ آقاي خضراء /36290901 الي 3 - داخلي149 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 30  نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول 10031459105
 اداره اجراي استاندارد/ آقاي شبانگي/ 36264406  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
31
 آموزش استانداردسازي برون سازماني 18051941100  اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36265463  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 32  آموزش كارشناسان استاندارد 18051941101  اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /   36265463  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 33 آموزش مسئولين كنترل كيفيت 18051941102
 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /    36265463  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
34
 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد 10031940000
 اداره آموزش و ترويج/خانم زارع /    36265463 شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
35  تاييد صلاحيت شركت هاي گواهي دهنده استاندارد 13011456102  متولي سازمان ملي استاندارد  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 36  تاييد صلاحيت شركت هاي ارائه كننده سيستم هاي مديريت زيست محيطي  13011456106   متولي سازمان ملي استاندارد  شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 37  تاييد صلاحيت شركت هاي
ارائه كننده سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي 13011456107
  متولي سازمان ملي استاندارد شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
38
 تاييد صلاحيت شركت هاي
ارائه كننده سيستم هاي مديريت انرژي    13011456108
  متولي سازمان ملي استاندارد شرح گردش و مدارك مورد نياز خدمت
 
لينك به صفحه سامانه هاي  مرتبط
 


تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای اداره کل استاندارد استان فارس محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم